Image of healthcare professionals

I'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau ym maes iechyd yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Un ym mhob dau. Dyna'r tebygolrwydd o gael canser yn ystod eich bywyd. Beth bynnag y tebygolrwydd, dylai cael y gofal a chefnogaeth hanfodol fod yn sicrwydd pendant. Ond mae angen cefnogaeth ar frys ar weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ar y rheng flaen.

Dylai'r system iechyd a gofal cymdeithasol fod yn rhwyd diogelwch i bobl pan maen nhw ei angen fwyaf. Fodd bynnag, nid dyma'r sefyllfa i nifer o bobl sy'n byw gyda chanser ledled y DU.

Ledled y DU, dywed 68% o gleifion eu bod ddim yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt o'r GIG ac mae'n effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol. Mae hyn yn annerbyniol.

Mae canser yn troi popeth â'i ben i lawr. Yn sydyn, rhaid rhoi cynlluniau ar stop, gyda thriniaeth ac apwyntiadau ysbyty yn tarfu ar waith. Mae symptomau a sgil effeithiau yn gallu gwneud bob dydd yn her.

Y gwirionedd yw bod dim digon o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal i ateb y galw. Yn ogystal â darparu'r gofal clinigol cywir, mae gweithwyr proffesiynol angen digon o amser i ateb cwestiynau, i leddfu pryderon neu i ddangos y ffordd i bobl sydd â chanser a all fod yn teimlo ar goll yn llwyr.

Dyna pam rydym yn galw ar y sawl sy'n gwneud penderfyniadau ledled y DU i roi'r cynlluniau ac ariannu sydd eu hangen arnom yn eu lle ar frys er mwyn sicrhau bod gennym weithlu canser sy'n addas at y dyfodol. Mae angen gweithredu cyn bod mwy o gleifion a gweithwyr proffesiynol yn talu'r pris.

Mae'r argyfwng yn effeithio ar bedair cenedl y DU, felly rydym yn dod ynghyd i ofyn i chi weithredu. Chi sydd â'r pŵer i arbed ein cefnogaeth. Mae'r bryd blaenoriaethu'r rheng flaen.

Yn gywir,

Ymgyrchwyr Macmillan

 Beth rydym yn gofyn am?

Er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau bosib i fodloni gofynion poblogaeth canser sy'n tyfu ac sy'n gynyddol gymhleth, rydym angen y canlynol:

  • Bod Llywodraeth Cymru, GIG Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) yn rhoi canfyddiadau Cyfrifiad Gweithlu Canser Macmillan Cymru ar waith yn eu cynlluniau strategol ar gyfer y gweithlu ar lefel Cymru-gyfan ac o fewn byrddau iechyd lleol.
  • Bod Llywodraeth Cymru'n pwysleisio'r angen am ffocws cryfach a mwy strategol ar recriwtio, dargadwad a chynllunio ar gyfer olyniaeth nyrsys canser arbenigol. Mae yna amrywiaeth eang ar draws timau arbenigol a thystiolaeth o heriau ar y gweill i'r gweithlu. Er enghraifft, mae 74% o nyrsys canser arbenigol sy'n gweithio gyda chleifion canser y fron yn 50 oed neu'n hŷn.
  • Bod HEIW - fel mater o flaenoriaeth - yn comisiynu ymchwil i ddeall sut fydd angen i weithlu gofal canser y dyfodol a'i set o sgiliau edrych.
  • Bod Llywodraeth Cymru a HEIW yn pennu llwybrau gyrfa clir ar gyfer rolau nyrsio canser arbenigol i gefnogi cyflwyniad gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y person. Bydd gwneud hynny yn darparu eglurder, cefnogaeth a dargadwad arbenigedd clinigol. Bydd hefyd yn helpu atal datsgilio ac yn annog nyrsys cyffredinol i symud i mewn i'r maes arbenigol hwn; a,
  • Bod Llywodraeth Cymru'n ystyried dichonolrwydd ymchwil partneriaeth gyda Chymorth Canser Macmillan i gyfuno canlyniadau arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru â data a chanfyddiadau Cyfrifiad Gweithlu Canser Macmillan Cymru. Trwy wneud hynny, byddwn mewn sefyllfa i ddeall yn well y berthynas agos rhwng gweithlu nyrsio canser arbenigol cymwys a phrofiad o ansawdd uchel i gleifion canser a'r rhesymau y tu ôl i hyn.
Close

Llofnodwch y llythyr

Ychwanegwch eich enw i gefnogi ymgyrch Macmillan i flaenoriaethu'r rheng flaen.

Hoffem gadw mewn cysylltiade 

Rydym mor falch yr hoffech helpu pobl sydd â chanser fyd bywydau mor llawn â phosib. Fe anfonwn wybodaeth atoch am yr ymgyrch hwn gan ddefnyddio'r manylion roddoch chi i ni.

Bydd eich enw cyntaf a'ch dinas yn cael eu hychwanegu at y llythyr agored a gellir eu rhannu'n gyhoeddus.

Mae'n bosib y byddwn yn cysylltu â chi eto trwy'r post i ddweud mwy wrthych am eich gwasanaethau a'r ffyrdd eraill y gallwch helpu, gan gynnwys cyfleoedd i roddi, wirfoddoli neu godi arian.

Gofynnir ichi roi gwybod i ni a ydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi ar e-bost:

(le/Na)

Cofiwch: Os byddwch chi'n clicio Na, ni fyddwch yn derbyn e-byst gan Macmillan, hyd yn oed os ydych eisoes ar ein rhestr e-bostio. Gallwch ddiweddaru'ch dewisiadau unrhyw bryd.

Rydym yn addo cadw eich manylion yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn eu gwerthu neu'n eu cyfnewid ag unrhyw un. Mae ein polisi preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn cadw'r addewid hwn. Os nad ydych eisiau clywed gennym, neu os hoffech i ni gysylltu â chi mewn modd gwahanol, e-bostiwch contact@macmillan.org.uk neu ffoniwch 0300 1000 200.

Email
We need this information because...